Informasjon om jegerprøveeksamen for
kommuner / kommuneansvarlige

Kommuneansvarliges ansvar

Hver kommune skal ha en kommuneansvarlig for jegerprøven som skal være ansatt i kommuneadministrasjonen. Kommuneansvarlig er ansvarlig for at jegerprøven gjennomføres i henhold til forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst og instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven. Kommunen skal holde Miljødirektoratet oppdatert om hvem som til enhver tid er kommuneansvarlig i kommunen.

Registrering av kommuneansvarlig gjøres ved å klikke her.

Oppgaver:
 • å kontrollere at kandidater som skal gå opp til eksamen har gjennomført obligatorisk kurs og at kurset er arrangert av godkjent studieforbund.
 • å fastsette tid og sted for gjennomføring av eksamen.
 • at det er en ansvarlig testleder ved selve eksamen. Dette kan være kommuneansvarlig selv eller kommuneansvarlige kan utnevne en annen testleder.
 • at kandidater som stryker får tilbud om ny eksamen.
 • å kontrollere gjennomføringen av obligatorisk jegerprøvekurs og  rapportere til Miljødirektoratet  i den utstrekning det blir bestemt
 • å drive informasjon om jegerprøven.

Kommuneansvarlig kan overlate jobben med å være testleder til andre dersom dette er hensiktsmessig for gjennomføringen av eksamen i kommunen. Testleder(e) registreres via det administrative grensesnitt som en får tilgang til når en er registrert som kommuneansvarlig. En testleder kan være en person fra et underutvalg som har natur og miljø som arbeidsfelt, en frivillig organisasjon, en godkjent instruktør, en annen habil person eller en skole eller militæravdeling som har jegerprøven som valgfag eller utdanningstilbud.

Kommunen skal påse at vedkommende testleder(e) er skikket for oppgaven og har fått den nødvendige informasjon og opplæring. Testleder skal ikke ha hatt noen aktiv rolle ved gjennomføring av det aktuelle obligatoriske kurset. Instruktører som har hatt en rolle ved gjennomføring av kurs, skal ikke være tilstede i eksamenslokalet.

Testleders ansvar

Testleder er ansvarlig for selve gjennomføringen av jegerprøveeksamen på det enkelte kurssted.

Oppgaver:
 • Kontrollere at nødvendig antall datamaskiner er tilstede før eksamen begynner og at disse tilfredsstiller tekniske krav til maskinvare.
 • Sørge for at kandidatene har fått tilgang til dagens kode.
 • Kun eksamenskandidater som har betalt jegerprøvegebyr har anledning til å avlegge eksamen. Betalingsstatus er tilgjengelig på administrasjonssidene. Er jegerprøvekandidaten ukjent kan testleder forlange at den enkelte kandidat foreviser legitimasjon.
 • Kartlegge om noen av kandidatene føler behov for særskilt tilrettelagt prøve f.eks på grunn av at de har dysleksi (er ordblinde) eller er fargeblind. Det er mulig å sitte med høretelefoner for å få teksten lest opp og om nødvendig kan det gis utvidet eksamenstidtid.
 • Forklare kandidatene hvordan elektronisk eksamen fungerer med hensyn til utfylling og lignende, samt om tiden de har til rådighet og om eksamenskrav. Kandidatene skal orienteres om at bruk av hjelpemidler og samtaler mellom kandidatene er forbudt. Kandidater som blir grepet i fusk betraktes som ikke bestått. Eksamensbesvarelsene behandles konfidensielt. De som ikke består orienteres om at det vil bli anledning til å ta fornyet eksamen. Ny eksamen kan avlegges tidligst etter 1 uke.